วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10092
  avataradmin
  Keymaster

  การเลือกซื้อไข่ การเลือกซื้ออาหาร ฉลาด กับ การ เลือก ซื้อ การ เลือก ซื้อ อาหารไข่ไก่ เลือกซื้อไข่ อย่างไร ปลอดภัย จากไข่ ปลอม การเลือกซื้อไข่ วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่

  วิธีเลือกซื้อไข่

  การเลือกซื้อไข่ไก่

   

  การเลือกซื้อไข่ไก่สด

  วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

  วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

  วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

  วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

  วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

   

  วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

  วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

  วิธีการเลือก ซื้อ ไข่ไก่ ปลอดภัย จากไข่ปลอมและไข่เสีย

   

  ไข่ไก่ วัตถุดิบหลักสําหรับใช้ประกอบอาหารมีอยู่ในครัวเรือนของบ้านเกือบจะทั่วโลก

  ไม่มีใคร ปฏิเสธว่าไม่รู้จัก เพราะเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกสมัย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า

  ไข่ไก่ที่เราซื้อมาเป็นไข่มีคุณภาพคับฟอง วิธีดูไข่นั้นต้องเริ่มจากการสังเกตเปลือกไข่ก่อนไข่ท่ีมาจาก

  แม่ไก่อายุมาก (หรือไก่แก่)

  เปลือกไข่จะเป็นสีเหลืองชมพูสดใสเปลือกไข่บางที่ไม่เหมือนกัน

  เนื่ อ งมาจากพั น ธุ ก รรมของแม่ ไ ก่ นั่ น เอง หรื อ แม้ จ ะตอกไข่ ดู ที่ ไ ข่ แ ดงสี ก็ อ าจยั ง ไม่ เ หมื อ นกั น อี ก

  เพราะอาหารที่ไก่กินแต่ ไม่ว่าจะเป็นไข่ที่มาจากไก่อ่อนหรือไก่แก่ก็ตามคุณค่าทางโภชนาการ

  อยู่ท่เป็นไข่ไก่สด ไข่ไก่ สดไม่สด ดูได้จาก

  1. สังเกตที่เปลือกไข่สดจะมีผงคล้ายแป้งฉาบติดอยู่ ไข่เก่าเปลือกจะมันลื่น

  2. ลักษณะเปลือกภายนอกเป็นสีนวลเพราะไข่เก่าที่จะเน่านั้น จะมีจุดสีเทาขาวๆ ดําๆ

  อยู่ที่เปลือก สังเกตดีๆ จะมีสีคล้ําๆ ด้วย

  3. ทดสอบมีการโดยการเขย่าว่าไก่มีการคลอนๆ หรือไม่ เพราะว่าไข่สดเนื้อจะ

  แน่นติดเปลือก มีน้ําหนักไม่สั่นคลอน เวลาที่เขย่า

  4. ถ้าขนาดไข่พอๆกัน ให้เลือกซื้อไข่ท่ีมีลักษณะรูปร่างกลม เพราะจะมีน้ําหนักเนื้อ

  มากกว่า

  5. เลือกเปลือกไข่ท่ีสะอาดเหมาะสมกับการนําไปประกอบอาหารเพราะเปลือกไข่

  สกปรก เชื้อโรคจะแทรกซึมเข้าไปในไข่ ทําให้ไข่เสียเร็วต้องทิ้งไปก่อนใช้ประโยชน์

  เป็นการสิ้นเปลือง

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้