Reply To: วันสตรีสากล 8 มีนาคม International Women’s Day 8/3/2556

#11439
avataradmin
Keymaster

ประกาศๆ100 ปี วันสตรีสากล 8 มีนา บันทึกการเดินทางเพื่อความเสมอภาคของผู้หญ­ิง วันสตรีสากล คือวันแห่งการรวมพลังต่อสู้: เรียกร้องระบบสามแปด สิทธิประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนทำงานหญิง

การขับเคลื่อน 8 มีนา ต่อเนื่องมา 100 ปี พิสูจน์ว่า พลังการต่อสู้ของผู้หญิงก้าวรุดหน้ามาเป็น ลำดับ เคียงบ่าเคียงไหล่ชายในฐานะพลังประชาธิปไต­ย และ พลังขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคหญิงชายและสิทธิ­หญิงทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน หมายความถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สวัสดิการสังคม และสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองการตัดสิ­นใจ คือการต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนขอ­งทุกคน มิใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น "สิทธิผู้หญิง" คือสิทธิความเสมอภาค คือสิทธิประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน

อืม ดีๆ