Categories
เก็บตกจากเมล์ ไลฟ์สไตล์

ประเทศ…เปรียบเหมือนลูกไก่ในเปลือกไข่

การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต้องเกิดจากภายใน เสมือนลูกเจี๊ยบที่กระเทาะเปลือกไข่ออกมาด้วยตนเอง ก็จะแข็งแรงมีศักยภาพพอที่จะเอาชีวิตรอดได้

หากแต่เป็น…ลูกเจี๊ยบที่มีคนช่วยกระเทาะเปลือกให้ในเวลาอันไม่บังควรไซร้ ก็จะเติบใหญ่เป็นไก่พิการหรืออาจเอาชีวิตไม่รอด ณ เสี้ยวนาทีที่ออกจากเปลือกไข่อันเป็นกระดอง…??

ไข่
ไข่