Categories
การศึกษา ข่าวรายวัน

กพ สมัครสอบ กพ 2556 สอบ กพ 56

สมัครสอบ กพ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 
กพ สมัครสอบ กพ 2556 สอบ กพ 56
สมัครสอบ กพ 2556 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 
วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 
วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
 
รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 
ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 11 แห่ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา
ราชบุรี
ชลบุรี
เชียงใหม่
พิษณุโลก
อุดรธานี
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
 
ขั้นตอนการสมัคร สมัครสอบ กพ
1. สมัครสอบ และพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน
2. ชําระเงินและ เลือกศูนย์สอบ
3. กรอกข้อมูลเพื่อรับเลขประจําตัวสอบหลังจากชําระเงิน 2 วัน
4. พิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
 

 
การสมัครสอบ กพ 2556 ครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และกำหนดวัน เวลาดังนี้
ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ 2556
ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th
 
https://docs.google.com/file/d/0B7u1G7Gj2d1aZmxVbDhkT09Ecm8/edit?usp=sharing
 
รายละเอียดอ่านได้ที่นี่
http://goo.gl/4j7ik
 
 สมัครสอบ กพ 2556 นั้นจะหมดเขตรับสมัครสอบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นี้ ฉะนั้น สำหรับใครที่ยังไม่ได้ สมัครสอบ กพ ต้องรีบกันหน่อยนะครับ
แต่หากยังไม่พร้อม สมัครสอบ กพ รอปีหน้า ได้เช่นกัน